Track Results

Items 1 – 15 of 15 shown.
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page
albums (5) works (2) tracks (15)
title composer artists/ensemble play
Eternal Pine III "Sizhu Eternal Pine" Chou Wen-Chung Taipei Chinese Orchestra; Lai Yi-Chun, di; Lin En-Hsu, guan; Kuo Hsiu-Jung, sheng; Cheng Wen-Hsin, pipa; Liu Hong-Yu, guzheng; Hsieh Tsung-Hsin, percussion; Chen Ying-Chun, percussion; Chang Yin-fang, Conductor play
I. Shan Ge Chen Yi Jun Qian, clarinet; Jian Bing Hu, sheng play
II. Nai Guo Hou Chen Yi Jun Qian, clarinet; Jian Bing Hu, sheng play
III. Dou Duo Chen Yi Jun Qian, clarinet; Jian Bing Hu, sheng play
Into the Changing Light Christopher Walczak Ling-Tzu Chang, sheng; Hsin-Fang Hsu, zheng; Eric Lenz, cello; Christopher Butler, percussion play
Lakescape IV Lei Liang Fang-Pin Lin, dizi ; Ling-Tzu Chang, sheng; Ching-Ling Huang, yangqin; Ying-Chun Chen, pipa; Cheng-Ying Chuang, zhongruan; Chi-Yuan Chung, zhongruan; Hsin-Fang Hsu, zheng play
New York Improvisatory Dialogue Jun Qian Jun Qian, clarinet; Jian Bing Hu, sheng play
New York Improvisatory Dialogue II Jun Qian Jun Qian, clarinet; Jian Bing Hu, sheng play
Sheng: Movement I Anthony Paul De Ritis Patrick Owen, cello; Hu Jianbing, sheng play
Sheng: Movement II Anthony Paul De Ritis Patrick Owen, cello; Hu Jianbing, sheng play
Sheng: Movement III Anthony Paul De Ritis Patrick Owen, cello; Hu Jianbing, sheng play
Sheng: Movement IV Anthony Paul De Ritis Patrick Owen, cello; Hu Jianbing, sheng play
Sheng: Movement V Anthony Paul De Ritis Patrick Owen, cello; Hu Jianbing, sheng play
Sheng: Movement VI Anthony Paul De Ritis Patrick Owen, cello; Hu Jianbing, sheng play
the edge of still Robert McClure Fang-Pin Lin, dizi ; Ling-Tzu Chang, sheng play
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page