Track Results

Items 1 – 13 of 13 shown.
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page
albums (2) works (2) tracks (13)
title composer artists/ensemble play
Breaking Heaven Donald Reid Womack Seizan Sakata, shakuhachi; Asako Hisatake, cello; Reiko Kimura, koto play
A Glinting Edge of Sky Donald Reid Womack Seizan Sakata, shakuhachi; Reiko Kimura, koto play
Koto Coloring Book: A Glistening Prism Donald Reid Womack Reiko Kimura, koto play
Koto Coloring Book: A Patch of Purple Donald Reid Womack Reiko Kimura, koto play
Koto Coloring Book: Black Hole Donald Reid Womack Reiko Kimura, koto play
Koto Coloring Book: Flaring Molten Orange Donald Reid Womack Reiko Kimura, koto play
Koto Coloring Book: Floating in Blue Donald Reid Womack Reiko Kimura, koto play
Koto Coloring Book: Sliver of Silver Donald Reid Womack Reiko Kimura, koto play
Koto Coloring Book: White Hot Donald Reid Womack Reiko Kimura, koto play
Strung Out Donald Reid Womack Ignace Jang, violin; Reiko Kimura, koto play
Three Trees: Hardwood In Memory of Minoru Miki Donald Reid Womack Seizan Sakata, shakuhachi; Akiko Sakurai, biwa; Reiko Kimura, koto; Donald Reid Womack, Conductor; AURA-J play
Three Trees: Shimmering Bamboo Sea In Memory of Minoru Miki Donald Reid Womack Seizan Sakata, shakuhachi; Akiko Sakurai, biwa; Reiko Kimura, koto; Donald Reid Womack, Conductor; AURA-J play
Three Trees: Tree of Life In Memory of Minoru Miki Donald Reid Womack Seizan Sakata, shakuhachi; Akiko Sakurai, biwa; Reiko Kimura, koto; Donald Reid Womack, Conductor; AURA-J play
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page