Salvatore Martirano: O, O, O, O, That Shakespeherian Rag