Track Results

Items 1 – 13 of 13 shown.
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page
albums (2) works (3) tracks (13)
title composer artists/ensemble play
Electronic Landscape for Tape Akemi Naito Akemi Naito, electronics play
Interlude for Violoncello and Piano Akemi Naito John Whitfield, cello; Martin Christ, piano play
Memory of the Woods Akemi Naito Haruka Fujii, marimba play
Rain, Calling Autumn: I. Akemi Naito Martin Christ, piano play
Rain, Calling Autumn: II. Akemi Naito Martin Christ, piano play
Rain, Calling Autumn: III. Akemi Naito Martin Christ, piano play
Secret Song Akemi Naito Norio Sato, guitar play
Solitude for Alto Sax with Live Electronics Akemi Naito Ulrich Krieger, saxophone play
Strings & Time: I. for 13 Strings Akemi Naito Miharu Yoshida, viola; Shirabe Aoki, violin; Chiyoko Noguchi, violin; Yoichi Sugiyama, Conductor; Yusuke Sugakata, contrabass; Ichiro Hasebe, violoncello; Aiko Hosokawa, viola; Ai Kikuchi, violin; Noriko Matsuda, violin; Momoko Yamada, violin; Isaji Michio, violin; Madoka Suzuki, violin; Hisako Takahashi, violin; Miho Nakamura, cello; Mis en Loge String Ensemble play
Strings: II. for 13 Strings Akemi Naito Miharu Yoshida, viola; Shirabe Aoki, violin; Michio Isaji, violin; Chiyoko Noguchi, violin; Yoichi Sugiyama, Conductor; Yusuke Sugakata, contrabass; Ichiro Hasebe, violoncello; Aiko Hosokawa, viola; Ai Kikuchi, violin; Noriko Matsuda, violin; Momoko Yamada, violin; Madoka Suzuki, violin; Hisako Takahashi, violin; Miho Nakamura, violoncello; Mis en Loge String Ensemble play
Strings & Time: III. for 13 Strings Akemi Naito Miharu Yoshida, viola; Shirabe Aoki, violin; Michio Isaji, violin; Chiyoko Noguchi, violin; Yoichi Sugiyama, Conductor; Yusuke Sugakata, contrabass; Ichiro Hasebe, violoncello; Aiko Hosokawa, viola; Ai Kikuchi, violin; Noriko Matsuda, violin; Momoko Yamada, violin; Madoka Suzuki, violin; Hisako Takahashi, violin; Miho Nakamura, violoncello; Mis en Loge String Ensemble play
Winter Shadow: I. Akemi Naito Oren Fader, guitar; William Anderson, guitar play
Winter Shadow: II. Akemi Naito Oren Fader, guitar; William Anderson, guitar play
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page