Work Results

Items 1 – 2 of 2 shown.
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page
albums (5) works (2) tracks (15)
title composer artists/ensemble play
Sheng Anthony Paul De Ritis Patrick Owen, cello; Hu Jianbing, sheng play
Three Bagatelles from China West Chen Yi Jun Qian, clarinet; Jian Bing Hu, sheng play
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page