Album Results

Items 1 – 1 of 1 shown.

Christopher Walczak
Crossings
albums (1) works (0) tracks (1)
title composer artists/ensemble play
Crossings Contemporary Music for Chinese Instruments Christopher Walczak Ling-Tzu Chang, sheng; Hsin-Fang Hsu, zheng; Eric Lenz, cello; Christopher Butler, percussion; Fang-Pin Lin, dizi ; Ching-Ling Huang, yangqin; Ying-Chun Chen, pipa; Cheng-Ying Chuang, zhongruan; Chi-Yuan Chung, zhongruan; Yu-Hsiu Liu, erhu; The Little Giant Chinese Chamber Orchestra; Chih-Sheng Chen, Conductor play
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page