Track Results

Items 1 – 17 of 17 shown.
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page
albums (1) works (0) tracks (17)
title composer artists/ensemble play
Verse of Edoardo Sanguineti Edoardo Sanguineti, Poet Enzo Salomone, reciter play
Verse to Sequenza I Edoardo Sanguineti, Poet Enzo Salomone, reciter play
Verse to Sequenza II Edoardo Sanguineti, Poet Enzo Salomone, reciter play
Verse to Sequenza III Edoardo Sanguineti, Poet Enzo Salomone, reciter play
Verse to Sequenza IV Edoardo Sanguineti, Poet Enzo Salomone, reciter play
Verse to Sequenza IXa Edoardo Sanguineti, Poet Enzo Salomone, reciter play
Verse to Sequenza IXb Edoardo Sanguineti, Poet Enzo Salomone, reciter play
Verse to Sequenza V Edoardo Sanguineti, Poet Enzo Salomone, reciter play
Verse to Sequenza VI Edoardo Sanguineti, Poet Enzo Salomone, reciter play
Verse to Sequenza VII Edoardo Sanguineti, Poet Enzo Salomone, reciter play
Verse to Sequenza VIII Edoardo Sanguineti, Poet Enzo Salomone, reciter play
Verse to Sequenza X Edoardo Sanguineti, Poet Enzo Salomone, reciter play
Verse to Sequenza XI Edoardo Sanguineti, Poet Enzo Salomone, reciter play
Verse to Sequenza XII Edoardo Sanguineti, Poet Enzo Salomone, reciter play
Verse to Sequenza XIII Edoardo Sanguineti, Poet Enzo Salomone, reciter play
Verse to Sequenza XIV Edoardo Sanguineti, Poet Enzo Salomone, reciter play
Verse to the Sequenzas Edoardo Sanguineti, Poet Enzo Salomone, reciter play
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page