Cover for Walter Zimmermann: Schatten der Ideen
View Album Art View Album Art

Walter Zimmermann: Schatten der Ideen

Mode Records
MO111
59:20
1992 — 1997
May 1998 — Oct 1999
chamber

click here to login
play Schatten der Ideen 13:46 Walter Zimmermann    
1993
May 1998 — Oct 1999

play Ursache und Vorwitz 16:31 Walter Zimmermann    
1993 — 1994
May 1998 — Oct 1999

play Distentio 17:24 Walter Zimmermann    
1992
May 1998 — Oct 1999

play Shadows of Cold Mountains 3 11:37 Walter Zimmermann    
1997
May 1998 — Oct 1999