Track Results

Items 1 – 1 of 1 shown.
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page
albums (1) works (0) tracks (1)
title composer artists/ensemble play
Eternal Pine III "Sizhu Eternal Pine" Chou Wen-Chung Taipei Chinese Orchestra; Lai Yi-Chun, di; Lin En-Hsu, guan; Kuo Hsiu-Jung, sheng; Cheng Wen-Hsin, pipa; Liu Hong-Yu, guzheng; Hsieh Tsung-Hsin, percussion; Chen Ying-Chun, percussion; Chang Yin-fang, Conductor play
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page