Cover for Nicolas Roussakis: Hymn to Apollo; Ephemeris
View Album Art View Album Art

Nicolas Roussakis: Hymn to Apollo; Ephemeris

CRI
NWCR624
53:31
1979 — 1989
chamber

click here to login
play Hymn to Apollo 15:57 Nicolas Roussakis    
play Hymn to Apollo: I. Prestissimo 8:12 Nicolas Roussakis    
play Hymn to Apollo: II. Allegro moderato 7:44 Nicolas Roussakis    
play Ephemeris 37:34 Nicolas Roussakis    
play Ephemeris: I. Morning 10:44 Nicolas Roussakis    
play Ephemeris: II. Afternoon 8:22 Nicolas Roussakis    
play Ephemeris: III. Evening 7:40 Nicolas Roussakis    
play Ephemeris: IV. Night 10:47 Nicolas Roussakis