Album Results

Items 1 – 2 of 2 shown.

Jing Zhou
East Meets West II

Robert Beaser
Paganimania
albums (2) works (1) tracks (5)
title composer artists/ensemble play
East Meets West II Jing Zhou Jun Qian, clarinet; Jing Zhou, guzheng; Scott Steele, guzheng; Kae Hosoda-Ayer, piano; Jian Bing Hu, sheng play
Paganimania Robert Beaser Christopher Janwong McKiggan, piano play
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page