Track Results

Items 1 – 4 of 4 shown.
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page
albums (1) works (1) tracks (4)
title composer artists/ensemble play
Conduction #50, E I Lawrence D. "Butch" Morris Kim Dae Hwan, percussion; Ayuo Takahashi, guzheng; Lawrence D. "Butch" Morris, Conductor; Shonosuke Okura, otsuzumi; Haruna Miyake, piano; Hikaru Sawai, koto; Yoshihide Otomo, turntables; Tomomi Adachi, voice; Asuka Kaneko, electric violin; Motoharu Yoshizawa, electric vertical bass; Michihiro Sato, tugara shamisen; Yumiko Tanaka, gidayu; Keizo Mizoiri, bass play
Conduction #50, E II Lawrence D. "Butch" Morris Kim Dae Hwan, percussion; Lawrence D. "Butch" Morris, Conductor; Shonosuke Okura, otsuzumi; Haruna Miyake, piano; Hikaru Sawai, koto; Yoshihide Otomo, turntables; Tomomi Adachi, voice; Asuka Kaneko, electric violin; Motoharu Yoshizawa, electric vertical bass; Michihiro Sato, tugara shamisen; Yumiko Tanaka, gidayu; Keizo Mizoiri, bass; Ayuo Takahashi, guzheng play
Conduction #50, Part I Lawrence D. "Butch" Morris Kim Dae Hwan, percussion; Ayuo Takahashi, guzheng; Lawrence D. "Butch" Morris, Conductor; Shonosuke Okura, otsuzumi; Haruna Miyake, piano; Hikaru Sawai, koto; Yoshihide Otomo, turntables; Tomomi Adachi, voice; Asuka Kaneko, electric violin; Motoharu Yoshizawa, electric vertical bass; Michihiro Sato, tugara shamisen; Yumiko Tanaka, gidayu; Keizo Mizoiri, bass play
Conduction #50, Part II Lawrence D. "Butch" Morris Kim Dae Hwan, percussion; Ayuo Takahashi, guzheng; Lawrence D. "Butch" Morris, Conductor; Shonosuke Okura, otsuzumi; Haruna Miyake, piano; Hikaru Sawai, koto; Yoshihide Otomo, turntables; Tomomi Adachi, voice; Asuka Kaneko, electric violin; Motoharu Yoshizawa, electric vertical bass; Michihiro Sato, tugara shamisen; Yumiko Tanaka, gidayu; Keizo Mizoiri, bass play
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page