Track Results

Items 1 – 2 of 2 shown.
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page
albums (2) works (0) tracks (2)
title composer artists/ensemble play
Bend Donald Reid Womack Kenji Yamaguchi, shakuhachi; Tetsuya Nozawa, shamisen; Erina Matsumura, koto play
Walk Across the Surface of the Sun Donald Reid Womack AURA-J; Kazue Tajima, sho; Yuka Sawada, shinobue; Kenji Yamaguchi, shakuhachi; Seizan Sakata, shakuhachi; Tetsuya Nozawa, shamisen; Akiko Sakurai, biwa; Nobuhiro Wakatsuki, percussion; Erina Matsumura, koto; Hiroko Kuwako, koto; Michie Kobayashi, koto; Tȏru Sakakibara, Conductor play
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page