Album Results

Items 1 – 3 of 3 shown.

Donald Reid Womack
Donald Reid Womack: Breaking Heaven

Donald Reid Womack
Donald Reid Womack: Walk Across the Surface of the Sun

Elizabeth Brown
Elizabeth Brown: Mirage
albums (3) works (1) tracks (7)
title composer artists/ensemble play
Donald Reid Womack: Breaking Heaven Donald Reid Womack Kenji Yamaguchi, shakuhachi; Tetsuya Nozawa, shamisen; Erina Matsumura, koto; Rohouzan Tachibana, shakuhachi; Yuuzan Tachibana, shakuhachi; Seizan Sakata, shakuhachi; Akiko Sakurai, biwa; Reiko Kimura, koto; Donald Reid Womack, Conductor; AURA-J; Asako Hisatake, cello play
Donald Reid Womack: Walk Across the Surface of the Sun Donald Reid Womack I-Bei Lin, cello; Thomas Rosenkranz, piano; AURA-J; Seizan Sakata, shakuhachi; Erina Matsumura, koto; Hiroko Kuwako, koto; Tȏru Sakakibara, Conductor; Kenji Yamaguchi, shakuhachi; Reiko Kimura, koto; Tetsuya Nozawa, shamisen; Akiko Sakurai, biwa; Michie Kobayashi, koto; Kazue Tajima, sho; Ignace Jang, violin; Nobuhiro Wakatsuki, percussion; Yuka Sawada, shinobue play
Elizabeth Brown: Mirage Elizabeth Brown Newband; Elizabeth Brown, theremin; Dean Drummond, guitar; Jared Soldiviero, harmonic canon I; Dave Broom, chromolodeon; Bill Ruyle, diamond marimba; Joe Bergen, zoomoozophone; Joe Fee, bass marimba; Joe Fee, juststrokerods; Elizabeth Brown, flute; The Momenta Quartet; Annaliesa Place, violin; Sharon Roffman, violin; Stephanie Griffin, viola; Joanne Lin, cello; Benjamin Verdery, guitar; Elizabeth Brown, shakuhachi; Pro Musica Nipponia; Makoto Takei, 1.8 shakuhachi; Takashi Harago, 1.8 shakuhachi; Hiromu Motonaga, 2.1 shakuhachi; Kohei Nishikawa, nohkan ; Yuji Nishihara, sho; Chizuko Yamazaki, shamisen; Chie Sakurai, koto; Keiki Hisamoto, koto; Noriko Tamura, 21-string koto; No Kyeong Soon, ko-tsuzumi; No Kyeong Soon, binzasara; Yasushi Inada, Conductor play
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page