Track Results

Items 1 – 1 of 1 shown.
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page
albums (1) works (1) tracks (1)
title composer artists/ensemble play
Strings & Time: I. for 13 Strings Akemi Naito Miharu Yoshida, viola; Shirabe Aoki, violin; Chiyoko Noguchi, violin; Yoichi Sugiyama, Conductor; Yusuke Sugakata, contrabass; Ichiro Hasebe, violoncello; Aiko Hosokawa, viola; Ai Kikuchi, violin; Noriko Matsuda, violin; Momoko Yamada, violin; Isaji Michio, violin; Madoka Suzuki, violin; Hisako Takahashi, violin; Miho Nakamura, cello; Mis en Loge String Ensemble play
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page