Track Results

Items 1 – 8 of 8 shown.
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page
albums (1) works (1) tracks (8)
title composer artists/ensemble play
Ode To Nature: I. Overture & Prologue Jiaojiao Zhou Lei Ying, duxianqin; Wong Pui Ying, violin; Lamont Symphony Orchestra; Lawrence Golan, Conductor play
Ode To Nature: II. Force of Metal/Virtue of Righteousness-Power of Bai Hu Jiaojiao Zhou Matthew Peterson, baritone; Jin Tao, bells; Susan McCullough, horn; Lamont Symphony Orchestra; Lawrence Golan, Conductor play
Ode To Nature: III. Force of Wood/Virtue of Order-Power of Qing Long Jiaojiao Zhou Matthew Plenk, tenor; Miao Yimin, flute; Ian Wisekal, oboe; Lamont Symphony Orchestra; Lawrence Golan, Conductor play
Ode To Nature: IV. Force of Water/Virtue of Benevolence-Power of Xuan Wu Jiaojiao Zhou Christiana McMullen, soprano; Liu Hu, guzheng; Ann Marie Liss, harp; Lamont Symphony Orchestra; Lawrence Golan, Conductor play
Ode To Nature: V. Force of Fire/Virtue of Wisdom-Power of Zhu Que Jiaojiao Zhou Will Barksdale, baritone; Liu Fanhe, pipa; Howard Fang, electric guitar; Lamont Symphony Orchestra; Lawrence Golan, Conductor play
Ode To Nature: VI. Force of Earth/Virtue of Trust-Power of Qi Lin Jiaojiao Zhou Jovahnna Boboa, soprano; Zhao Xiaoxia, qu qin; Katharine Knight, cello; Lamont Symphony Orchestra; Lawrence Golan, Conductor play
Ode To Nature: VII. Five as One-Combination of Five Virtues and Five Forces Jiaojiao Zhou Lamont Symphony Orchestra; Lawrence Golan, Conductor play
Ode To Nature: VIII. Epilogue-The Rebirth of Blossom: Inside of You Jiaojiao Zhou Lamont Symphony Orchestra; Lawrence Golan, Conductor play
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page