Album Results

Items 1 – 1 of 1 shown.

Elizabeth Brown
Elizabeth Brown: Mirage
albums (1) works (1) tracks (4)
title composer artists/ensemble play
Elizabeth Brown: Mirage Elizabeth Brown Newband; Elizabeth Brown, theremin; Dean Drummond, guitar; Jared Soldiviero, harmonic canon I; Dave Broom, chromolodeon; Bill Ruyle, diamond marimba; Joe Bergen, zoomoozophone; Joe Fee, bass marimba; Joe Fee, juststrokerods; Elizabeth Brown, flute; The Momenta Quartet; Annaliesa Place, violin; Sharon Roffman, violin; Stephanie Griffin, viola; Joanne Lin, cello; Benjamin Verdery, guitar; Elizabeth Brown, shakuhachi; Pro Musica Nipponia; Makoto Takei, 1.8 shakuhachi; Takashi Harago, 1.8 shakuhachi; Hiromu Motonaga, 2.1 shakuhachi; Kohei Nishikawa, nohkan ; Yuji Nishihara, sho; Chizuko Yamazaki, shamisen; Chie Sakurai, koto; Keiki Hisamoto, koto; Noriko Tamura, 21-string koto; No Kyeong Soon, ko-tsuzumi; No Kyeong Soon, binzasara; Yasushi Inada, Conductor play
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page