Album Results

Items 1 – 2 of 2 shown.

Donald Reid Womack
Donald Reid Womack: Breaking Heaven

Donald Reid Womack
Donald Reid Womack: Walk Across the Surface of the Sun
albums (2) works (2) tracks (13)
title composer artists/ensemble play
Donald Reid Womack: Breaking Heaven Donald Reid Womack Kenji Yamaguchi, shakuhachi; Tetsuya Nozawa, shamisen; Erina Matsumura, koto; Rohouzan Tachibana, shakuhachi; Yuuzan Tachibana, shakuhachi; Seizan Sakata, shakuhachi; Akiko Sakurai, biwa; Reiko Kimura, koto; Donald Reid Womack, Conductor; AURA-J; Asako Hisatake, cello play
Donald Reid Womack: Walk Across the Surface of the Sun Donald Reid Womack I-Bei Lin, cello; Thomas Rosenkranz, piano; AURA-J; Seizan Sakata, shakuhachi; Erina Matsumura, koto; Hiroko Kuwako, koto; Tȏru Sakakibara, Conductor; Kenji Yamaguchi, shakuhachi; Reiko Kimura, koto; Tetsuya Nozawa, shamisen; Akiko Sakurai, biwa; Michie Kobayashi, koto; Kazue Tajima, sho; Ignace Jang, violin; Nobuhiro Wakatsuki, percussion; Yuka Sawada, shinobue play
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page