Work Results

Items 1 – 1 of 1 shown.
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page
albums (1) works (1) tracks (2)
title composer artists/ensemble play
Conduction #28 Asuka Kaneko, voice; Yukihiro Isso, nohkan ; Shonosuke Okura, otsuzumi; Lawrence D. "Butch" Morris, Conductor; Koichi Tamano, "Butoh dance"; Yuji Katsui, violin; Yoshihide Otomo, pre-recorded sound; Michihiro Sato, tugara shamisen; Motoharu Yoshizawa, electric vertical bass; Haruna Miyake, piano; Makiko Sakurai, music box; Kazuo Oono, "Butoh dance"; Sachiko Nagata, percussion; Koichi Makigami, voice; Kizan Daiyoshi, shakuhachi; Kazutoki Umezu, bass clarinet; Shuichi Chino, computer; Makiko Sakurai, shomyo play
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page