Album Results

Items 1 – 2 of 2 shown.

Elizabeth Brown
Elizabeth Brown: Mirage

Lawrence D. "Butch" Morris
Testament: A Conduction Collection/Conductions #28, #31
albums (2) works (2) tracks (6)
title composer artists/ensemble play
Elizabeth Brown: Mirage Elizabeth Brown Newband; Elizabeth Brown, theremin; Dean Drummond, guitar; Jared Soldiviero, harmonic canon I; Dave Broom, chromolodeon; Bill Ruyle, diamond marimba; Joe Bergen, zoomoozophone; Joe Fee, bass marimba; Joe Fee, juststrokerods; Elizabeth Brown, flute; The Momenta Quartet; Annaliesa Place, violin; Sharon Roffman, violin; Stephanie Griffin, viola; Joanne Lin, cello; Benjamin Verdery, guitar; Elizabeth Brown, shakuhachi; Pro Musica Nipponia; Makoto Takei, 1.8 shakuhachi; Takashi Harago, 1.8 shakuhachi; Hiromu Motonaga, 2.1 shakuhachi; Kohei Nishikawa, nohkan ; Yuji Nishihara, sho; Chizuko Yamazaki, shamisen; Chie Sakurai, koto; Keiki Hisamoto, koto; Noriko Tamura, 21-string koto; No Kyeong Soon, ko-tsuzumi; No Kyeong Soon, binzasara; Yasushi Inada, Conductor play
Testament: A Conduction Collection/Conductions #28, #31 Lawrence D. "Butch" Morris Tom Cora, cello; Koichi Tamano, "Butoh dance"; Kazuo Oono, "Butoh dance"; Sachiko Nagata, percussion; Koichi Makigami, voice; Kazutoki Umezu, bass clarinet; Shuichi Chino, computer; Yuji Katsui, violin; Kizan Daiyoshi, shakuhachi; Makiko Sakurai, shomyo; Makiko Sakurai, music box; Yukihiro Isso, nohkan ; Ikue Mori, drum machine; Catherine Jauniaux, voice; Han Bennink, drums; Hans Reichel, daxophone; Hans Reichel, guitar; Steve Beresford, piano; Peter Kowald, bass; Dietmar Diesner, soprano saxophone; Wolter Wierbos, trombone; Motoharu Yoshizawa, electric vertical bass; Michihiro Sato, tugara shamisen; Yoshihide Otomo, pre-recorded sound; Shonosuke Okura, otsuzumi; Haruna Miyake, piano; Asuka Kaneko, voice; Lawrence D. "Butch" Morris, Conductor play
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page