Work Results

Items 1 – 2 of 2 shown.
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page
albums (2) works (2) tracks (6)
title composer artists/ensemble play
Conduction #28 Asuka Kaneko, voice; Yukihiro Isso, nohkan ; Shonosuke Okura, otsuzumi; Lawrence D. "Butch" Morris, Conductor; Koichi Tamano, "Butoh dance"; Yuji Katsui, violin; Yoshihide Otomo, pre-recorded sound; Michihiro Sato, tugara shamisen; Motoharu Yoshizawa, electric vertical bass; Haruna Miyake, piano; Makiko Sakurai, music box; Kazuo Oono, "Butoh dance"; Sachiko Nagata, percussion; Koichi Makigami, voice; Kizan Daiyoshi, shakuhachi; Kazutoki Umezu, bass clarinet; Shuichi Chino, computer; Makiko Sakurai, shomyo play
Conduction #50 Lawrence D. "Butch" Morris Keizo Mizoiri, bass; Kim Dae Hwan, percussion; Ayuo Takahashi, guzheng; Lawrence D. "Butch" Morris, Conductor; Shonosuke Okura, otsuzumi; Haruna Miyake, piano; Hikaru Sawai, koto; Yoshihide Otomo, turntables; Tomomi Adachi, voice; Asuka Kaneko, electric violin; Motoharu Yoshizawa, electric vertical bass; Michihiro Sato, tugara shamisen; Yumiko Tanaka, gidayu play
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page