Track Results

Items 1 – 6 of 6 shown.
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page
albums (2) works (2) tracks (6)
title composer artists/ensemble play
Conduction #28, E: Cherry Blossom Lawrence D. "Butch" Morris Kazuo Oono, "Butoh dance"; Sachiko Nagata, percussion; Koichi Makigami, voice; Kazutoki Umezu, bass clarinet; Shuichi Chino, computer; Yuji Katsui, violin; Kizan Daiyoshi, shakuhachi; Makiko Sakurai, shomyo; Makiko Sakurai, music box; Yukihiro Isso, nohkan ; Motoharu Yoshizawa, electric vertical bass; Michihiro Sato, tugara shamisen; Yoshihide Otomo, pre-recorded sound; Shonosuke Okura, otsuzumi; Haruna Miyake, piano; Asuka Kaneko, voice; Lawrence D. "Butch" Morris, Conductor; Koichi Tamano, "Butoh dance" play
Conduction #28, Part II-X: Cherry Blossom Lawrence D. "Butch" Morris, Conductor; Shuichi Chino, computer; Yukihiro Isso, nohkan ; Yuji Katsui, violin; Makiko Sakurai, music box; Koichi Tamano, "Butoh dance"; Kazutoki Umezu, bass clarinet; Michihiro Sato, tugara shamisen; Yoshihide Otomo, pre-recorded sound; Koichi Makigami, voice; Asuka Kaneko, voice; Kazuo Oono, "Butoh dance"; Kizan Daiyoshi, shakuhachi; Shonosuke Okura, otsuzumi; Motoharu Yoshizawa, electric vertical bass; Haruna Miyake, piano; Sachiko Nagata, percussion; Makiko Sakurai, shomyo play
Conduction #50, E I Lawrence D. "Butch" Morris Kim Dae Hwan, percussion; Ayuo Takahashi, guzheng; Lawrence D. "Butch" Morris, Conductor; Shonosuke Okura, otsuzumi; Haruna Miyake, piano; Hikaru Sawai, koto; Yoshihide Otomo, turntables; Tomomi Adachi, voice; Asuka Kaneko, electric violin; Motoharu Yoshizawa, electric vertical bass; Michihiro Sato, tugara shamisen; Yumiko Tanaka, gidayu; Keizo Mizoiri, bass play
Conduction #50, E II Lawrence D. "Butch" Morris Kim Dae Hwan, percussion; Lawrence D. "Butch" Morris, Conductor; Shonosuke Okura, otsuzumi; Haruna Miyake, piano; Hikaru Sawai, koto; Yoshihide Otomo, turntables; Tomomi Adachi, voice; Asuka Kaneko, electric violin; Motoharu Yoshizawa, electric vertical bass; Michihiro Sato, tugara shamisen; Yumiko Tanaka, gidayu; Keizo Mizoiri, bass; Ayuo Takahashi, guzheng play
Conduction #50, Part I Lawrence D. "Butch" Morris Kim Dae Hwan, percussion; Ayuo Takahashi, guzheng; Lawrence D. "Butch" Morris, Conductor; Shonosuke Okura, otsuzumi; Haruna Miyake, piano; Hikaru Sawai, koto; Yoshihide Otomo, turntables; Tomomi Adachi, voice; Asuka Kaneko, electric violin; Motoharu Yoshizawa, electric vertical bass; Michihiro Sato, tugara shamisen; Yumiko Tanaka, gidayu; Keizo Mizoiri, bass play
Conduction #50, Part II Lawrence D. "Butch" Morris Kim Dae Hwan, percussion; Ayuo Takahashi, guzheng; Lawrence D. "Butch" Morris, Conductor; Shonosuke Okura, otsuzumi; Haruna Miyake, piano; Hikaru Sawai, koto; Yoshihide Otomo, turntables; Tomomi Adachi, voice; Asuka Kaneko, electric violin; Motoharu Yoshizawa, electric vertical bass; Michihiro Sato, tugara shamisen; Yumiko Tanaka, gidayu; Keizo Mizoiri, bass play
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page