Track Results

Items 1 – 4 of 4 shown.
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page
albums (1) works (1) tracks (4)
title composer artists/ensemble play
心象風景 Shinshoufuukei, or An Imagined Landscape: I. Stroll garden Elizabeth Brown Pro Musica Nipponia; Makoto Takei, 1.8 shakuhachi; Takashi Harago, 1.8 shakuhachi; Hiromu Motonaga, 2.1 shakuhachi; Kohei Nishikawa, nohkan ; Yuji Nishihara, sho; Chizuko Yamazaki, shamisen; Chie Sakurai, koto; Keiki Hisamoto, koto; Noriko Tamura, 21-string koto; No Kyeong Soon, ko-tsuzumi; No Kyeong Soon, binzasara; Yasushi Inada, Conductor play
心象風景 Shinshoufuukei, or An Imagined Landscape: II. Aged, mossy rock Elizabeth Brown Pro Musica Nipponia; Makoto Takei, 1.8 shakuhachi; Takashi Harago, 1.8 shakuhachi; Hiromu Motonaga, 2.1 shakuhachi; Kohei Nishikawa, nohkan ; Yuji Nishihara, sho; Chizuko Yamazaki, shamisen; Chie Sakurai, koto; Keiki Hisamoto, koto; Noriko Tamura, 21-string koto; No Kyeong Soon, ko-tsuzumi; No Kyeong Soon, binzasara; Yasushi Inada, Conductor play
心象風景 Shinshoufuukei, or An Imagined Landscape: III. Praise poetry-landscape haiku Elizabeth Brown Pro Musica Nipponia; Makoto Takei, 1.8 shakuhachi; Takashi Harago, 1.8 shakuhachi; Hiromu Motonaga, 2.1 shakuhachi; Kohei Nishikawa, nohkan ; Yuji Nishihara, sho; Chizuko Yamazaki, shamisen; Chie Sakurai, koto; Keiki Hisamoto, koto; Noriko Tamura, 21-string koto; No Kyeong Soon, ko-tsuzumi; No Kyeong Soon, binzasara; Yasushi Inada, Conductor play
心象風景 Shinshoufuukei, or An Imagined Landscape: IV. Departure Elizabeth Brown Pro Musica Nipponia; Makoto Takei, 1.8 shakuhachi; Takashi Harago, 1.8 shakuhachi; Hiromu Motonaga, 2.1 shakuhachi; Kohei Nishikawa, nohkan ; Yuji Nishihara, sho; Chizuko Yamazaki, shamisen; Chie Sakurai, koto; Keiki Hisamoto, koto; Noriko Tamura, 21-string koto; No Kyeong Soon, ko-tsuzumi; No Kyeong Soon, binzasara; Yasushi Inada, Conductor play
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page