Work Results

Items 1 – 1 of 1 shown.
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page
albums (1) works (1) tracks (4)
title composer artists/ensemble play
心象風景 Shinshoufuukei, or An Imagined Landscape Elizabeth Brown Pro Musica Nipponia; Makoto Takei, 1.8 shakuhachi; Takashi Harago, 1.8 shakuhachi; Hiromu Motonaga, 2.1 shakuhachi; Kohei Nishikawa, nohkan ; Yuji Nishihara, sho; Chizuko Yamazaki, shamisen; Chie Sakurai, koto; Keiki Hisamoto, koto; Noriko Tamura, 21-string koto; No Kyeong Soon, ko-tsuzumi; No Kyeong Soon, binzasara; Yasushi Inada, Conductor play
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page