Album Results

Items 1 – 2 of 2 shown.

Lawrence D. "Butch" Morris
Testament: A Conduction Collection/Conduction #50

Lawrence D. "Butch" Morris
Testament: A Conduction Collection/Conductions #28, #31
albums (2) works (2) tracks (6)
title composer artists/ensemble play
Testament: A Conduction Collection/Conduction #50 Lawrence D. "Butch" Morris Lawrence D. "Butch" Morris, Conductor; Michihiro Sato, tugara shamisen; Tomomi Adachi, voice; Asuka Kaneko, electric violin; Haruna Miyake, piano; Shonosuke Okura, otsuzumi; Yoshihide Otomo, turntables; Hikaru Sawai, koto; Yumiko Tanaka, gidayu; Motoharu Yoshizawa, electric vertical bass; Kim Dae Hwan, percussion; Keizo Mizoiri, bass; Ayuo Takahashi, guzheng play
Testament: A Conduction Collection/Conductions #28, #31 Lawrence D. "Butch" Morris Catherine Jauniaux, voice; Ikue Mori, drum machine; Yukihiro Isso, nohkan ; Makiko Sakurai, music box; Makiko Sakurai, shomyo; Kizan Daiyoshi, shakuhachi; Yuji Katsui, violin; Shuichi Chino, computer; Kazutoki Umezu, bass clarinet; Koichi Makigami, voice; Sachiko Nagata, percussion; Kazuo Oono, "Butoh dance"; Han Bennink, drums; Tom Cora, cello; Hans Reichel, daxophone; Lawrence D. "Butch" Morris, Conductor; Asuka Kaneko, voice; Haruna Miyake, piano; Shonosuke Okura, otsuzumi; Yoshihide Otomo, pre-recorded sound; Michihiro Sato, tugara shamisen; Motoharu Yoshizawa, electric vertical bass; Wolter Wierbos, trombone; Dietmar Diesner, soprano saxophone; Peter Kowald, bass; Steve Beresford, piano; Hans Reichel, guitar; Koichi Tamano, "Butoh dance" play
Previous PagePrevious Page    Next PageNext Page